Mampitolagaga!!!

Publié le par midera

Mitombo hatrany isa-maraina ny fahagagako mahita ny voninahitry ny Tompo sy ny asany vaovao isan'andro... tsy misy teny mahalaza izany , ny azoko ambara dia ny saiko sy ny foko sy ny momba ahy rehetra no resy lahatra ny amin'ny fahalebiazan'io Jesosiko io, ary tsy hitsahatra aho raha mbola misy aina koa hanambara sy hitantara izany hatsarany izany.
Tamin'ny alarobia teo raha namonjy fotoam-bavaka izahay, mbola mitohy hatrany ilay fampianarana momba ny fanasitranana.Nameno ny trano niangonanay ny Fanahy Masina, tena henonao mihintsy hoe hoatrany tsy eto an-tany intsony hianao, misy ''hery'' hafa mameno ny efitra , mameno ny olona manatrika rehetra, hoatr'izany angamba izany tamin'ny andro pentekosta....fa ny zavatra tsapako dia misy fahatsapana mahamay toy ny afo mandoro ao anatiko ao,  midobodoboka ny foko,  te hitomany , te hikiakiaka, te hiantsoantso hoe sambatra aho Jesosy manana anao sy mahatsapa ny famangianao,  tsy famangian'ny filoham-pirenena na manam-boninahitra ety an-tany fa famangian'Ilay Mpanjakan'ny Mpanjaka! itsy mampaninona Azy ny mitoetra  ato anatiko na dia faran'ny tsy mendrika sy feno loto aza aho, dia tsy mampaninona Azy izany , azonao an-tsaina ve ny fifaliako ? mino aho fa tsy azonao an-tsaina satria lehibe loatra izany, tsy haiko ho lazaina anao....
Efa betsaka ny fahagagana hitako sy  henoko , fa ity indray dia hafa koa, ary tsy anganongano na resabe fa ny masoko no nahita ary malagasy vitsivotsy izahay no anisan'ny nanatrika sy vavolombelona nahita izany zava-nisy izany.... te handre ve hianao ?  atongilano tsara ary ny sofinao....
Misy rangahy iray , tokony ho eo amin'ny faha-50 ny taonany eo angamba izy iny,  manana kilema amin'ny tongony .Fohy ny tongony havia , dia manahirana azy izany rehefa mandeha ka sady voatry manao ''fausse semelle'' avo izy mba hahafahany mandeha metimety kokoa.Niantso azy ilay mpanompon'Andriamanitra hoe manantona raha misy manana olana fohy tongotra ato, fa hanao zava-mahagaga ny Tompo.Avy hatrany dia nanantona tsy ampi-hambahambana izy , napetraka teo ambony seza iray teny aloha.Nanantona daholo ny olona hijery sy hivavaka ho azy, nitangorona manodidina ny pilipitra.Nanomboka nandray ny tongony ilay pasitora ary nivavaka ho azy, mbola tsy vita akory ilay vavaka dia nihetsika ilay tongony fohy , niha-nandroso nihalava tsikelikely , ary nijanona rehefa nahazo ny halavan'ilay iray.OUAOUH !!!incroyable mais vrai !
Tena ny masoko no nahita fa tsy anganongano ! velona sy mahery io Andriamanintsika io, tena manamarina ny teniny Izy hoe ''Raha mino hianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra''.
Nody aminm-pifaliana ity anadahy ity, nahazo fanasitranana goavana!!! an,i Jesosy irery ihany ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
tsy eto Montréal ihany Jesosy no miasa fa na aiza na aiza misy anao, dia any koa Izy , afaka maneho ny heriny any koa Izy, andramo anie,  ny fitaovana lehibe tsy maintsy anananao fotsiny dia , ny FINOANAO + ny TENIN'ANDRIAMANITRA  hianteheranao + ny FANAMBARANAO ny SOA NATAONY TAMINAO ho voninhiny irery ihany.

Dia mandrosoa daholo e!

Commenter cet article