Faly aho hanjakanao Jesosy!

Publié le par midera

Faly ery aho androany maraina raha nifoha nahita ny fahazavan'ny andro, mbola tsy nihiratra akory ny masoko dia velombelona ny fanahiko sy ny aiko satria toa hitako ny Tompoko miampofo ahy sy miarahaba ahy indray.Nandritra ny alina aho dia tena nahatsiaro fifaliana sy fiadanam-po , toa raisiko nofy nefa toa tena izy koa, miteny foana ny saiko sy ny foko hoe, sambatra aho Raiko eto antratranao, eto no toerana mahatsara ahy sy tiako indrindra.Mahita ilay zanako mitampify eo antratrako matory aho dia lasa ny saiko hoe toy izao koa aho eo amin'ilay Raiko izay any andanitra, tsy manan-tahotra fa ampy ahy ny fiarovany, mandrotsirotsy ahy ny feony mibitsika eo antsofiko....
Angamba misy olona mety miteny hoe :'' mirediredy koa ity zavavy ity...'' , dia tsy haiko ry zareo fa ny zavatra azoko antoka dia fifaliana tsy hay lazaina no azoko taminio Jesosiko io ka tsy hitsahatra aho ny hitantara sy hanambara izany, mameno ny foko loatra ny fahatsarany sy ny fitiavany! betsaka ny olana lalovako tsy laviko izany fa tsy misy dikany izany mihoatra ny fahalebiazan'io Mpamonjiko io.
Tsy mendrika anie aho e, feno loto , nefa dia manaiky Izy hitrotro sy tia ahy amin'ny fitiavana tsy manam-petra!
Nomeny ahy maimaim-poana izany ary tiany homena anao maimaim-poana koa raha mety hianao, andramo moa e!  tsy hanenenanao anie, hianao indray no hiteny avy eo hoe, naninona ary no tsy hatramin'izay aho dia efa nanantona Azy.... Tsy misy teny mahalaza ny fahatsarany! Dieutaime.gif

Commenter cet article