ho any amin'iza moa aho raha tsy ho any aminao?

Publié le par midera

Misy andro indraindray handalovana fotoana mampametraka fanontaniana  maro toy ny hoe fa maninona ary? inona ary no anton'izao? inona ary no tsy nety nataoko? inona ary no tokony hataoko? sy ny maro hafa koa izay mety mandalo an-tsaina rehefa misy zavatra tsy ampoizina mandalo eo @ fiainana.

Toy izao anio izao, betsaka ny fanontaniana mivezivezy ao an-tsaiko tsy ananako valiny, mampandinin-tena, mampieritreritra, mahalasa saina lalina, ho any amin'iza moa aho Raiko tsy ho any aminao, aiza no ahitako valiny @ fanontaniako raha tsy any aminao, iza no afaka antsoiko @ fotona rehetra raha tsy hianao, iza no afaka ilazako ny miafina indrindra @ fiainako raha tsy hianao, iza no azoko antoka fa tsy handatsa na hanenjika ahy afatsy hianao....
Fitiavana mandrakizay no itiavanao ahy, betsaka ny karazam-pitiavana fantatro, ny fitiavana avy @ havako, avy @ zanako, avy @ vadiko, avy amin'ireo namako rehetra manodidina ahy, fa ny hany fantatro dia ny fitiavanao ihany no mbola tsy nandiso fanantenana ahy, no hany azo antoka tsy hiova mandrakizay , na inona na inona mety fahalemeko.

Toy izao anio izao, kivikivy aho nandre ny vaovao tany amindry mama, malahelo ny olana andalovandry zareo, sahirana ny saiko, ory ny foko, te ho akaikindry zareo aho hampahery azy amin'izay mba azoko atao, nefa noho ny antony maro dia tsy afaka ny hanao izany aho.Soa fa eo hianao Jesosy, mpamonjy mora azo indrindra @ andro mahory. Apetrako aminao ny fiainandry zareo, hianao mahavita lavitra mihoatra noho izay mety tiako hanampiana azy ireo.Hianao mahita ny ratram-poko, tsy manana na iza na iza azoko izarana izany afatsy hianao aho Jesosy...

Toy izao anio izao, raha nifoha maraina aho dia nanam-pifaliana ery ny hiatrika ny andro androany, satria sady mba asabotsy , afaka miaraka daholo ny mpianakavy , no mba nisy koa fikasako vitsivitsy tiako natao androany.Mbola tsy nisasaka akory anefa ny andro dia efa tonga ilay fahavaloko dia ny devoly izany nanala izany fifaliako izany, toy ny notampohina rano mangatsiaka ilay hafanam-poko teo, tsy kely lalana tokoa ny ratsy hangalatra sy handroba raha vao misy irika kely azony idirana.tsy azoko tsara hoe avy aiza  no niavian'ny olana, avy aiza ny tsy voaambina tsara ka nahafahany niditra, kivikivy aho satria lavo indray.... tsy tanteraka ilay mba fikasana rehetra tiako natao androany! efa madiva ho alina ihany ity ny andro fa tsy nisy zavatra vitako androany....

mmmhhh! Tsy hitako izay ho lazaina, maina ny foko , ny saiko ny fanahiko, toa ny vatako fotsiny sisa no mandehandeha fa ny momba ahy rehetra toy ny tsy eo, toy ny badenina be ny lohako.Miverina daholo ireo fanontaniana hoe ho any amin'iza moa aho Raiko?

Hivavako aho, hitraka aho, tsy hanaiky ho lavo izany aho, Andriamanitra mahery ny Andriamanitra tompoiko, ary na dia handiso fanantenana ahy daholo aza izao rehetra izao, izay ataoko rehetra sy izay jeren'ny masoko, azoko antoka fa tsy mahafoy ahy Ilay Andriamanitro....

Misaotra anao aho Tompo ny amin'ny faharetanao, aza avela ho irery aho, mila anao.....


Publié dans message du jour

Commenter cet article