fijoroana vavolombelona

Jeudi 27 novembre 4 27 /11 /Nov 17:09

6 volana sahady ilay zanako, tsy hitako mihintsy ny nandalovan'izay. Matetika hoany'ny ray aman-dreny, iny 6 volana voalohany iny no tena mazana , tamin'i Hosana tsy hireharehako sanatria fa iderako ny Tompo, tsy hitako ny nandalovan'ny fotoana .... satria tena Jesosy no nandray an-tanana tanteraka ny momba azy, izaho fitaovana fotsiny ihany fa izy no niahy ny antsimpiriany tamin'ny fiainany.

Mbola tsy nahita zaza tsotra , tsy sarotra hoatr'izany aho , ny olona moa dia miteny daholo hoe hendry ity zaza ity ......mitsiky foana izy na atoandro na alina , azo tadiavina ny fotoana itomaniany , rehefa te hatory fotsiny dia izay....

Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny fikarakaranao ny zanako , ny voninahitra irery dia anao irery ihany.Tsy voavidy vola ny fanomezana nomenay ahy , ny fifaliana azoko avy amin'ny alalan'ny zanako, sambatra mihoatra ny olona rehetra aho manana anao.

Toro-hevitra mahomby omeko anao, raha ray aman-dreny hianao , na mbola mikasa koa ho amin'izany , raha Jesosy no avelanao hitantana tanteraka ny zanakao hatrany ambohoka , dia ho hitanao  fa tsy misy fisahiranana mihintsy avy any aminao, izy no hiahy ny fahasalamany , ny fitaizana azy , ny toetrany , ny zavatra rehetra izay mety ho mavesatra amin'ny fitaizana , ho fahasambarana aminao ny mitaiza ny zanakao satria Jesosy no miahy ny rehetra momba azy.
Par midera - Publié dans : fijoroana vavolombelona
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Jeudi 6 décembre 4 06 /12 /Déc 15:44
Faly ery aho androany maraina raha nifoha nahita ny fahazavan'ny andro, mbola tsy nihiratra akory ny masoko dia velombelona ny fanahiko sy ny aiko satria toa hitako ny Tompoko miampofo ahy sy miarahaba ahy indray.Nandritra ny alina aho dia tena nahatsiaro fifaliana sy fiadanam-po , toa raisiko nofy nefa toa tena izy koa, miteny foana ny saiko sy ny foko hoe, sambatra aho Raiko eto antratranao, eto no toerana mahatsara ahy sy tiako indrindra.Mahita ilay zanako mitampify eo antratrako matory aho dia lasa ny saiko hoe toy izao koa aho eo amin'ilay Raiko izay any andanitra, tsy manan-tahotra fa ampy ahy ny fiarovany, mandrotsirotsy ahy ny feony mibitsika eo antsofiko....
Angamba misy olona mety miteny hoe :'' mirediredy koa ity zavavy ity...'' , dia tsy haiko ry zareo fa ny zavatra azoko antoka dia fifaliana tsy hay lazaina no azoko taminio Jesosiko io ka tsy hitsahatra aho ny hitantara sy hanambara izany, mameno ny foko loatra ny fahatsarany sy ny fitiavany! betsaka ny olana lalovako tsy laviko izany fa tsy misy dikany izany mihoatra ny fahalebiazan'io Mpamonjiko io.
Tsy mendrika anie aho e, feno loto , nefa dia manaiky Izy hitrotro sy tia ahy amin'ny fitiavana tsy manam-petra!
Nomeny ahy maimaim-poana izany ary tiany homena anao maimaim-poana koa raha mety hianao, andramo moa e!  tsy hanenenanao anie, hianao indray no hiteny avy eo hoe, naninona ary no tsy hatramin'izay aho dia efa nanantona Azy.... Tsy misy teny mahalaza ny fahatsarany! Dieutaime.gif
Par midera - Publié dans : fijoroana vavolombelona
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Vendredi 26 octobre 5 26 /10 /Oct 16:42
Mitombo hatrany isa-maraina ny fahagagako mahita ny voninahitry ny Tompo sy ny asany vaovao isan'andro... tsy misy teny mahalaza izany , ny azoko ambara dia ny saiko sy ny foko sy ny momba ahy rehetra no resy lahatra ny amin'ny fahalebiazan'io Jesosiko io, ary tsy hitsahatra aho raha mbola misy aina koa hanambara sy hitantara izany hatsarany izany.
Tamin'ny alarobia teo raha namonjy fotoam-bavaka izahay, mbola mitohy hatrany ilay fampianarana momba ny fanasitranana.Nameno ny trano niangonanay ny Fanahy Masina, tena henonao mihintsy hoe hoatrany tsy eto an-tany intsony hianao, misy ''hery'' hafa mameno ny efitra , mameno ny olona manatrika rehetra, hoatr'izany angamba izany tamin'ny andro pentekosta....fa ny zavatra tsapako dia misy fahatsapana mahamay toy ny afo mandoro ao anatiko ao,  midobodoboka ny foko,  te hitomany , te hikiakiaka, te hiantsoantso hoe sambatra aho Jesosy manana anao sy mahatsapa ny famangianao,  tsy famangian'ny filoham-pirenena na manam-boninahitra ety an-tany fa famangian'Ilay Mpanjakan'ny Mpanjaka! itsy mampaninona Azy ny mitoetra  ato anatiko na dia faran'ny tsy mendrika sy feno loto aza aho, dia tsy mampaninona Azy izany , azonao an-tsaina ve ny fifaliako ? mino aho fa tsy azonao an-tsaina satria lehibe loatra izany, tsy haiko ho lazaina anao....
Efa betsaka ny fahagagana hitako sy  henoko , fa ity indray dia hafa koa, ary tsy anganongano na resabe fa ny masoko no nahita ary malagasy vitsivotsy izahay no anisan'ny nanatrika sy vavolombelona nahita izany zava-nisy izany.... te handre ve hianao ?  atongilano tsara ary ny sofinao....
Misy rangahy iray , tokony ho eo amin'ny faha-50 ny taonany eo angamba izy iny,  manana kilema amin'ny tongony .Fohy ny tongony havia , dia manahirana azy izany rehefa mandeha ka sady voatry manao ''fausse semelle'' avo izy mba hahafahany mandeha metimety kokoa.Niantso azy ilay mpanompon'Andriamanitra hoe manantona raha misy manana olana fohy tongotra ato, fa hanao zava-mahagaga ny Tompo.Avy hatrany dia nanantona tsy ampi-hambahambana izy , napetraka teo ambony seza iray teny aloha.Nanantona daholo ny olona hijery sy hivavaka ho azy, nitangorona manodidina ny pilipitra.Nanomboka nandray ny tongony ilay pasitora ary nivavaka ho azy, mbola tsy vita akory ilay vavaka dia nihetsika ilay tongony fohy , niha-nandroso nihalava tsikelikely , ary nijanona rehefa nahazo ny halavan'ilay iray.OUAOUH !!!incroyable mais vrai !
Tena ny masoko no nahita fa tsy anganongano ! velona sy mahery io Andriamanintsika io, tena manamarina ny teniny Izy hoe ''Raha mino hianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra''.
Nody aminm-pifaliana ity anadahy ity, nahazo fanasitranana goavana!!! an,i Jesosy irery ihany ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
tsy eto Montréal ihany Jesosy no miasa fa na aiza na aiza misy anao, dia any koa Izy , afaka maneho ny heriny any koa Izy, andramo anie,  ny fitaovana lehibe tsy maintsy anananao fotsiny dia , ny FINOANAO + ny TENIN'ANDRIAMANITRA  hianteheranao + ny FANAMBARANAO ny SOA NATAONY TAMINAO ho voninhiny irery ihany.

Dia mandrosoa daholo e!
Par midera - Publié dans : fijoroana vavolombelona
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mercredi 10 octobre 3 10 /10 /Oct 15:50

Nisy laha-tsoratra fohy nosoratako momba ny namako iray any Frantsa vao avy nandray any Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy ny tenany. Akory ny hafalaiko omaly raha niantso ahy izy fa avy hatrany izy dia  nanapa-kevitra hatao batisa ary dia vita soa aman-tsara izany ny alahady teo.Aleloia !!!
nanganohano ny masoko, feno fifaliana ny foko, tsy hitako izay ho lazaina , te hidera an'Andriamanitra fotsiny aho hoe : tsara Hianao Jesosy! faly be aho fa nandray ny famonjena ny namako, faly be aho satria lasa olom-baovao izy .Fotoana fohy no tena nifankahalalako taminio namako io fa nahalalako zavatra betsaka momba azy izany fotoana fohy izany.Tena variana aho ny @ lalana nitondrany Tompo azy, 4 volana izay no tena nanomboka nifaneraseranay , fa 2 herinandro fotsiny no nikasihany Tompo ny fony dia nanapa-kevitra tanteraka izy hiala @ fiainany taloha rehetra , fa hanolotra ny fiainany ho avy kosa ho any Jesosy.
Variana sy tsy mino aho indraindray satria raha ny nahalalako azy taloha dia olona manana ny maha izy azy, tsy manaiky lembenana izany ,manana ny heviny manokana ....
Fa rehefa ny Tompo no mikasika sy miantso, iza no tsy ho tohina? mahakasika fo loatra ilay fitiavana tsara indrindra ananany sy ikasihany ny fon'ny olona, ka na mafy fo toy ny inona aza hianao, afaka mampalemy izany ho tena fo nofo Izy.
Mino aho fa toy ny niantsoany ahy, toy ny niantsoany koa ity namako ity, dia mbola hiantso olona maro @ fomba tsy takatry ny saiko hatrany ny Tompo, ho an'ireo namako hafa rehetra mbola tsy nandray, ireo havako, na ny maro hafa koa mbola tsy nahatsapa ity hatsarany Tompo ity, satria tsy misy fanahy tiany ho very na dia iray akory aza, sarobidy aminy ny fanahy tsirairay.
Ho anao izay efa nandray kosa, dia tano mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao, miambena mandrakariva, ataovy mitohy 24h/ 24h ny fifandraisanao aminy , mba tsy hisy irika hidirany devoly hanimbana anao ny fiainanao.
TONGAVA SOA DAHOLO E! bible2.gif

Par midera - Publié dans : fijoroana vavolombelona
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Mercredi 15 août 3 15 /08 /Août 20:47
MAMAN.jpg


Mbola hatrany am-bohoka aho no efa nifidy sy nitia ahy ny Tompoko.Tsy misy ny teny mahalaza izany fitiavany ahy izany.Niainako nandritra izay 30 taona nahavelomako izay izany fitiavany izany.Mbola kely aho dia efa nino sy nahatsapa fa misy ''hery'' hafa tsy fantatro ambara miaro sy miaraka amiko.Isaorako betsaka koa ireo ray aman-dreniko   nitaiza ahy tao amin'ny sekoly alahady nahafahako nianatra sy nahafantatra betsaka ny amin'io Jesosy io.
Toy ny zaza rehetra dia nitombo vatana sy saina sy fanahy teny aho.Imbetsaka aho no manonofy mahita na anjely na Jesosy  mivantana ary ny imbetsaka indrindra dia ny fiverenany eny amin'ny rahon'ny lanitra.Nangovitra be foana aho tamin'izany fa afaka ihany rehefa fotoana kely aty aoriana satria noheveriko fa nofy ihany dia adinoko avy eo.Anisan'ny  mameno fifaliana ahy indrindra dia ny manao hira fiderana.Ny tao an-trano koa moa nahaihay zava-maneno daholo ka dia velona foana ny hira isaky ny tafangona izahay.
Efa nihalehibe aho taty aoriana, handeha hanohy fianarana tany Antananarivo, dia mbola vao maika nirehitra tato anatiko ny faniriana hanantona bebe kokoa hahalala an'io Jesosy, feno tahotra anefa ny foko hoe tokoa''ho vitako  ve izany?'', betsaka loatra ny tsy fahamendrehako.Nazoto hatrany aho namojy fivoriana , fa tsy sahy mihintsy aho handray fanapahan-kevitra hiroso lalindalina kokoa. Niandry teny foana ny Tompo, namindra fo tamiko teny foana Izy, satria tiany loatra aho.
Maro ny fahalotoana niainako teny Ankatso, mahamenatra ahy na ny mieritreritra izany aza ankehitriny.Raha tao anatin'izany fotoana izany no niantso ahy ny Tompo dia very niaraka tamin'ny fahotako aho, fa soa ihany fa be famindram-po Izy ka nofafany tsy nisy notsarovany izay halemeko rehetra.Mbola nahatsapa fitahiana betsaka hatrany aza aho na dia feno fahalotoana toy izany.Maro ko ireo mpanompon'Andriamanitra nitondra ahy am-bavaka, hany ka tsapako foana hoe teo Jesosy nijery ahy sy ontsa ny amiko.
rehefa nahavita 3 taona teny Ankatso aho dia lasa niampita ranomasina hianatra tany Genève.Tena fahagagana sy fitahiana no nahavitan'ny taratasy rehetra nahafahako nandeha.Izay koa no efa lalana notendreny Tompo hamoahana ahy tao anatin'ny faharatsiana niainako.
Tonga tany aho dia nametraka ny fianako tanteraka teo anatrehany, nifona tamin'ny faharatsiako rehetra.Tena namindra fo tamiko Izy ka nampamirapiratra indray ny tavany tamiko.Tsy tamboko isaina ny fitahiany narotsany tamiko tany, na teo amin'ny fitadiavana asa izany na trano na inona na inona , tena azoko notsapain-tanana ny fanatrehany'ny Tompo.Betsaka mihintsy aza tamin'ireo manodidina ahy no nilaza fa tena ''voatahy'' toy ny anarako hono aho.Faly ery aho tamin'izany satria betsaka ny namako no resy lahatra tamin'io ka miangavy ahy  mba hitady asa na trano ho azy ireo.Dia matetika tokoa no nahitana ny voninahitry ny Tompo namaly sy nanome valim-bavaka avy hatrany.Lehibe Jehovah, mendrika ho deraina!
Rehefa nandehandeha teny anefa ny fiainana dia variana indray aho, tsy nanadino any Tompo aho fa tsy dia tena nafana be loatra tamin'ny fanarahana Azy raha tsy rehefa misedra olana mafy.Dia mbola mamindra fo hatrany ny Tompo ka rehefa mifona sy mitaraina aminy dia valiany foana hatrany ny vavaka angatahiko.Izay no maha-Andriamanitra be famindram-po Azy......
Mbola vao taona faha -6 teny Tsianolondroa aho no nianatra, dia efa tsaroako foana mama mamerina amiko hoe dieny izao dia efa apetraho amin'i Jesosy ny ho olona tokony ho vadinao any aoriana any.Nihomehezako foana izy tamin'izany ary nolazaiko hoe izaho ve mama mbola vao 6 ème dia efa resahinao vady sahady? -izany hoy izy no nitaizany mamany azy.Fa fahoriana indrindra eto ambonin'ny tany hoy izy ny mijaly am-panambadiana.
tsaroako foana izay teniny izay ka dia mba nentiko ambavaka tokoa hoe:''fantatrao tsy miafina aminao Tompo ô ny toetrako sy fahalemen'ny foko, mba ataovy mahita vady afaka mahay miara-miaina amiko amin'izany toetrako izany aho rehefa ho avy ny andro tsy maintsy hirosoako amin'izany, mba omeo vady tsy mifoka sigara, tsy misotro ,tsy mijangajanga ary indindra feno fahatahorana Anao, amen! '', izany hatrany no vavaka nasandratro.Tsy dia nataoko hanavesatra ny saiko anefa izany fa mba nataoko fotsiny hanarahako ny teniny mama.
Vao tonga kely tany aho ka nanomboka nifankahalala betsaka tamin'ny gasy rehetra tany dia nanomboka niaraka izahay sy lanja , izay lasa vadiko avy eo.Tany amboalohany , tsy nieritreritra izany resaka vady izany fa dia mba miaraka fotsiny toy ny tanora rehetra.Rehefa niaraka elaela anefa dia variana aho fa be dia be mihintsy ny toetra sy fomba fiainana nitovizanay.Ka matetika ihany aho no miteny irery hoe tsy mba noeritreretiko ho ohatra anizany ity Lanja ity.... Ny tena zavatra nahavariana ahy dia tsy mba nifamaly izany mihintsy izahay, mitovy hevitra foana amin'ny zavatra betsaka.Ny 3 taona voalohany niarahanay angamba raha tsy mandainga aho dia  in-1 izahay no nifamaly kely .Izany no tena nitohizan'ny fiarahanay ka dia izao lefa 10 taona niarahana izao.Misaotra ny Tompo.
Betsaka ny fanenjehana nihatra taminay talohan'ny nivadianay , fa resy daholo izany rehefa ny Tompo no nampitambatra ho iray.Nomen'i Jesosy vady sady tsy mifoka aho no tsy misotro no tsy mijangajanaga ary indrindra Kristianina Ny fiarakarana ny mariazy moa dia tena hoe valim-bavaka daholo no nahatanterahana izany ho toy izay.
Rehefa nivady elaela , dia nanomboka nitsiry tao amponay ny hanana zanaka.Nandeha anefa ny fotoana , tsy nisy ninonn'inona.Nanomboka nametraka fanontaniana hoe sao misy tsy mety.Nanomboka nijery mpitsabo.Rehefa natao ny fandinihina rehetra nandritra ny volana maro dia nilaza ilay dokotera fa manana olana aho tsy afaka miteraka fa mila manantona spécialiste ny tsy miteraka.Sahala amin'ny nilatsahan'ny varatra aho tamin'izany nivoaka avy tao amin'ny trano fitsaboany , nitomany nigogogogo.....kivy tanteraka aho.Ahoana hoy aho no hahafahany manao izany? ny zavatra lafo be ? nitomany aho , niantso mafy , Jesosy ô,mamindra fo amiko....
Noho ny tsy fisian'ny vola teo ampelatanana dia tsy nandalo tao antsainay akory ny hanantona izany manam-pahaizana izany hanao fitsabon-tena na hikaroka vahaolana hafa.Fa dia hoe hiandry an'i Jesosy , izy no mahalala. izaho manokana dia efa tena kivy tanteraka mihintsy, ary ranomaso foana no niainako, tsy sahy miteny amin'ny manodidina fa sady menatra no matahotra ny resaky ny olona.Ny fanontaniana anefa miverina foana hoe: fa aiza foana e?....manongo tena anaty mihintsy aho tamin'izany.
Indray andro, tokony teo amin'ny volana febroary teo,  ny taona 2004, dia narary matetika ny kiboko, ary nandeha rà tsy nety nijanona aho.Voatery nanantona dokotera indray na dia efa tsy tiako mihintsy aza tamin'izany ny manantona mpitsabo, rehefa nataony ny fandinihana dia nolazainy fa misy kyste maromaro tokony esorina ao anaty tranon-jaza, ka izany no mahatonga ny fandehanan'ny rà tsy mijanona.Rehefa nanontaniako anefa hoe mety hoatrinona ny fanaovana ny fandidiana dia lafo be tsy ho tratranay mihintsy ny mety ho vidin'izany, hany ka nangataka taminy fotsiny aho mba homeny fanafody hampijanonana ny rà aloha , mandram-pahita vola anaovana ny fandidiana.Nandeha ny fotoana fa tsy feno foana ny vola fa izaho irery no niasa tamin'izany.
Indray andro dia nisy alim-bavaka izay natao tao antranonay.Anisan'nny nanatrika tao Rija zaodahiko, ny ankizy ny chorale vitsivitsy, fianakaviana maromaro koa, ary ny dadatoako Pasitera Rabemanantsoa.Faran'ny volana jolay tamin'izay, taminio taona 2004 io ihany.Natomboka tamin'ny fotoana tsotra ny alim-bavaka nataonay, nihira sy nandray fampianarana tamin'ny pasitera, dia nivavaka.Rehefa nanomboka nisasaka ny alina dia nanomboka nitarika i Rija, ary ny hira nataony tamin'izany dia ilay hoe'' mivoha ny varavaran'ny lanitra , eo anatrehan'i Tompo....'' , mbola henoko ato antsofiko foana hatramin'izao izany hira izany , fa nisy lanjany be teo amin'ny fiainako.Naverimberiny ilay hira , ary niteny izy hoe mivoha midanadana ny lanitra handrotsaka ny fitahiany amin'izay mangataka aminy androany, amin'izao fotoana izao , koa raha misy manana olana manokana, sokafy ny vavanao , mangataha , fa hanome anao ny Tompo... Izay tsy mangataka no tsy mahazo hoy izy androany.Rehefa samy nilaza ny azy teo ny ankizy , dia nisy hery hafahafa nandoro ahy tao anatiko tao, nanosika ahy hiteny, fa tsy sahy mihintsy aho fa ny ranomasoko no nipotrapotraka , Rehefa ela dia tsy tohitro intsony izany hery izany ka noborahako teo koa ny marary ahy rehetra ....
Gaga sy hankina tsy nisy nahateny ny ray trano, ny zavatra tsaroako fotsiny dia ranomaso no nameno ny trano.Tamin'izany no tena nahatsapako fa tena iray fo sy iray saina taminay daholo ny ankizy manodidina anay. Nanomboka nivavaka ho ahy ny rehetra, nitalaho tamin' i Tompo.Nangatahin'i Rija i Nirina cousin'i lanja, izay vao avy nandray fanasitranana mahagaga tamin'i Jesosy hametraka tanana tamiko.vao vita ny vavaka nataonay dia nino aho fa sitrana tamin'ny aretina izay nahazo ahy.
Fotoana  vitsy taorian'izay dia nanantona ahy ny cousin-ko iray raha avy niaraka nivavaka izahay, nolazainy ahy fa manana rafozana gynéco izy ka noresahiny azy ny momba ahy, ary vonona hikarakara ahy izy raha tiako.Dia nomeny ahy ny nimeraony hiantsoana azy.Teo dia efa faly be aho hoe nampiasa olona sahady ny Tompo.Amin'ny maha olombelona kely finoana anefa dia mbola vahotra ihany aho ny tena ho any, natahotra aho hoe sao lafo be , ka tsy ho tratranay, nanome toky ahy anefa io anadahiko io fa hodinihinay miaraka izay mety ho vidiny fitsaboana.
Niantso aho ary avy hatrany dia nahazo fotoana taminy.Rehefa nataony ny fitiliana rehetra ninoninonadia tsy nahita  intsony tao anatiko izy, nilaza izy fa mahagaga azy izany resultat ny fitiliana natao taloha izany.Tsy atao opération izany hianao hoy izy fa tsy misy ninoninona ao, nefa raha mbola matahotra hianao dia miverena afaka 2 herinandro faaverina atao ny fitiliana.
Azonao antsaina ve ny fifaliako????ny ranomaso foana moa ny ahy no lasa aloha .....naniditsidina mihintsy aho nivoaka avy tao.Tsy andriko ny hilaza ny vaovao amin'ny vadiko.
Fifaliana ny anay ary niara-nisaotra ny Tompo teo izahay.Nony afaka 2 herinandro dia niverina nojerena aho ary dia nanamafy izy fa tsy misy ninoninona fa madio tanteraka, nanafaka ahy Jesosy ! aleloya!
Hojerentsika indray hoy izy raha tianao ny tsy mampiteraka anao, dia nomeny fotoana hafa indray aho hiverenana tany aminy.Indray andro anefa 2 volana taorian'ny alim-bavaka izay natao, dia nahatsiaro reraka aho tany ampiasana , fanina sy maiviivy izany, nilaza tamiko ilay mpiara-miasa tamiko hoe aleo hianao mody fa reraka be hianao izany.Nony tonga tany antrano aho dia nolazain'ny vadiko hoe aleo mijery dokotera.Rehefa nanatona tokoa aho dia nolazain'ilay mpitsabo fa mandehana antsoy ny gyneco nao fa mitoe-jaza hianao.Tsy nino aho, tsy marina izany hoy aho, izaho olona manana olana tsy miteraka....mandehana hoy izy mankany aminy fa bevohoka hianao.nangovitra aho, tsy hitako izay atao, faly be aho, te hiantsoantso mafy hisaotra an'Andriamanitra.....
Rehefa volazako ny vadiko ny vaovao lehibe dia nankany amin'ny mpitsabo indray izahay hojereny hoe hafiriana ny zaza, ary nolazainy fa miditra amin'ny faha-2 volana aho izao, teo aho vao nino tanteraka fa tena mitoe-jaza marina.

Izany ny fahagagana nataon'i Jesosy tamiko, ka ilazako fa ny eo akaikiny no mahatsara ahy!!! tao anatin'ny fahatereko dia namaly vavaka ahy Izy ka nasehony ahy ny voninahiny.Isaky ny mahita an'io zanako io aho dia te hikiaka foana hoe Andriamanitra velona ny Andrimanitro.Amen

Par midera - Publié dans : fijoroana vavolombelona
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires

Présentation

Créer un Blog

Calendrier

Mai 2015
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
<< < > >>

Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus